TOP

Tomat 2

Bærekraft omfatter klimapåvirkning, mens også vannforbruk og arbeidsforhold for de som arbeider i bransjen. Nedenfor har vi vist noen beregninger av klimagassutslippet. Det alt vesentlige av dette i norsk produksjon skyldes energibruk.

Norske tomater,- bedre enn sitt rykte ?

Norske tomater er IKKE oljefyrte lenger. Norske produsenter har redusert klimagassutslippet med i gjennomsnitt 53% siden 2010!!!  

Dagens tomatproduksjonen skjer i hovedsak med fornybar elektrisk kraft og naturgass. CO2 fra røykgassen føres inn i veksthuset og gir økt avling. 

Fler og fler gartnerier benytter elektrisiteten til å belyse plantene slik at fotosyntesen (CO2fiksering) øker og sesongen kan forlenges. 

Flere norske gartnerier produserer tomater med kun norsk vannkraft og så noe naturgass. Dette gir høye avlinger pr m2.  I dag gir det et utslipp på 0,62 kg CO2 pr kilo tomat. 

Spanske tomater er oppgitt til  0,37 i Spania.( Tabell nedenfor fra Gonzales &al , 2010, Food Policy 36 (2011) 562–570) Til dette kommer transport til Norge som vi har beregnet til om lag samme nivå. 

Det betyr at de beste norske tomatprodusentene kan levere tomater med et lavere klimagassutslipp enn spanske importerte.Vi synes det er veldig snevert å bare vurdere en faktor. Vannmangel , avsalting og forørkning i Spania bør også tas med  når man skal vurdere hva som er bærekraftig. 

Kan vi alltid velge fritt ?

To av tre tomater vi spiser i Norge er importert

Grafen viser at det er god tilgang på spanske tomater i vinterhalvåret når norsk produksjon  kun utgjør 5% av forbruket. I sommerhalvåret er det lite spanske tomater i norske butikker, det har med tollvern å gjøre, men også med at den spanske produksjonen er redusert pga høye temperaturer. Spansk klima om sommeren gir dårlig kvalitet. I norsk periode er det stort sett bare hollandske som er alternativet. 

 I realiteten står forbrukeren overfor dette valget : Norsk eller nederlandsk !

Nederlandske tomater er dyrket i samme type veksthus som i Norge og de fyres med den samme naturgassen som de fleste norske tomatgartneriene gjør.  Nederlandske tomater har et STØRRE klimaavtrykk ( 2,6 ) enn gjennomsnitlig norsk produksjon i dag (1,79). I Nederland er all tilført energi lik naturgass. 

I Nederland må man også bruke elektrisk lys for å få til året-rundt produksjon. Den elektrisiteten er alltid produsert i store generatorer som drives av naturgass. 


Hva ville ha skjedd hvis vi erstatter alle norske tomater med spanske og hollandske ?

Ovenfor er beregnet tre scenarier. . B er mest realistisk i et fritt marked.

Full nedleggelse av all norsk tomatproduksjon ville bedret Norges totale utslipp med 0,12 promille. 

Spanske tomater levert til Norge setter klimaavtrykk ved innsatsfaktorene i produksjonen samt transport til Norge. Transporten utgjør 50% av det spanske klimaavtrykket (CO2). I tillegg vil biltransport føre til utslipp av andre gasser (NOx)som ikke er med i klimaregnskapet.  

Det finnes mange undersøkelser av klimaavtrykk av matproduksjon og transport. Vi fant denne denne (Tabell 2).  Her er tallet for spanske tomater 0,68. Dette er i tillegg  en Østerriks undersøkelse og tallet ville helt sikkert vært betydelig høyere hvis beregningen gjaldt levering Oslo i steden for Wien.

Helse og tomat

For helsefordeler ved tomat se denne linken: http://www.treningsforum.no/php/art.php?id=3872

Norsk verdensrekord!

Norske gartnerer har god efaring med helårspåroduksjon av blomster, agurk og tomat. Takket være den unike norske vannkraften, kan vi skape like mye fotosyntese inne i et veksthus hos oss som de har i det nordlige Afrika. Resultatet blir avlinger i verdenstoppen. Det er høstet 115 kilo tomat pr kvadratmeter og oss bekjent er dette ikke gjort noen andre stede i verden!  

På grunn av den høye avlingen og norsk vannkraft sin renhet ( 98% fornybar),  er CO2-avtrykket på  «spansk nivå.»

Sammenlignet med hollandske tomater (2,6) setter denne produksjonsmetoden kun snaue tredjedelen (0,81) så stort klimaavtrtykk.

Her gir norsk strøm først fotosyntese og så varme. Næringen jobber intenst med systemer for å å høste og lagre overskuddsenergien fra lysarmaturer og sol. 

Se hva som er på gang….