TOP

Energikilder

kilde: SSB

Valg av energikilde

Politisk er det ønske om å gå i fornybar retning for å redusere CO2-utslippene fra fossilt brensel (se NGFs energistrategi). Vi vil neppe være tjent med å velge bare en enkelt energikilde til oppvarming i gartneriene. Alle som har drevet i noen tid vet at priser og betingelser endres hyppig og delvis uventet. Det betyr at de fleste må ha flere ben å stå på. Behovet for sikkerhet tvinger også fram behov for flere energikilder.

Valg av energikilde må gjøres både ut fra økonomiske betraktninger og hva som er politisk og miljømessig fornuftig på 10-15 års sikt. Skal vi investere i dag, er vi avhengig av at tiltaket er lønnsomt over en slik tidshorisont for ikke å tape økonomisk. En kan ikke risikere at myndighetene endrer forutsetningene etter få år og gjør et ellers fornuftig tiltak ulønnsomt. 

Les gjerne om erfaring vi har samlet gjennom oppfølging av 12 gartnerier som har lagt om til biobrensel eller varmepumpe 

Figuren til høyre viser fordeling av energikilder i dag. Som vi ser utgjør fossil andel 37% av totalforbruket på i alt 884 GWh.  

På de underliggende sidene her vil vi behandle de ulike energikildene både med hensyn til økonomi og miljøeffekter. 

Gå til undermenyen og se på alternativene !