TOP

Olje og gass

Ingen veksthusanlegg dekker sitt energibehov med kun mineralolje. Årsaken til det er både politisk press og i første rekke økonomi. Mineralolje er i dag dobbelt så dyrt som alternativene. Et normalt veksthusgartneri på 3,7 dekar ville hatt en fyringskostnad basert bare på mineralolje, på 1 500 000 kroner. Har man en gunstig nettleie, kan en få samme mengde energi i form av elektrisk kraft til 630 000 kroner. Mineralolje er derfor helt uaktuell som grunnlast. Den har imidlertid vært hensiktsmessig som sikkerhet (reservelast) og spisslast. Først og fremst fordi oljekjelen står der fra før. Ingen nye veksthusanlegg bygges med nye oljekjeler, – hverken som grunnlast eller spisslast.
«Alle» veksthusanlegg har to eller flere av disse energikildene: elektrokjele, lett fyringsolje, gass, biovarme eller varmepumpe. Det er økonomiske forhold i øyeblikket eller praktiske forhold som bestemmer hvilken kilde man benytter.

Norske gartneriers oljeforbruk utgjør kun 2% av totalt energibehov.