TOP

Økonomi

NGF ønsker at gartneriene skal gjøre økonomisk fornuftige investeringer

Når man skal investere på energisiden bør man som et sammenligningsgrunnlag beregne kostnadene for de tradisjonelle energiformene olje, gass og el. NGFs energikonsulent har laget flere verktøy som gjør vurderingene enklere for deg som skal vurdere en investering i energitiltak. 

Anlegg for å produsere biovarme er store fysiske investeringer. Hvis en velger å bygge fyrrom og silo på stedet, kan kostnadene fort løpe løpsk hvis en ikke har god kontroll og har sikret seg ved forpliktende anbud. Det er viktig å budsjettere riktig og gjøre kalkyler på forhånd slik at en ikke ender opp med et for kostbart anlegg med dårlig inntjening. Nedenfor gir vi noen enkle tips om hva du må tenke og hva du kan regne med blir endelig varmepris.

Investering

Investeringen vil avhenge av om du skal bygge en enkel porsjonsfyrt kjele eller et automatisk anlegg for fyring med flis eller halm. I det følgende vil vi behandle automatiske flisfyringsanlegg. Anlegg for brenning av tørr flis ( < 35% fuktighet) koster erfaringsmessig mellom 4200 og 5500 kroner pr kW effekt. Anlegg som kan brenne våtere flis vil være noe dyrere.Enova kan støtte mindre anlegg med en slik investering med 1700 kroner pr kW.Innovasjon Norge kan støtte anlegg basert på skogsflis eller halm med inntil 35%.

Gangtid og levetid

Gangtid er en teoretisk beregnet størrelse og er sum levert kilowattimer i løpet av året delt på påstemplet effekt på kjelen. Tallet er greit å bruke i de økonomiske kalkylene. Jo høyere gangtid, jo flere timer blir det å fordele kapitalkostnadene på og jo lavere blir varmekostnaden. Kjelen bør dimensjoneres slik at gangtiden blir minst 2750 timer. I dette tilfellet ville altså en 120 kWs kjele produsere 330 000 kWh pr år.

Teknisk levetid er en ting og økonomisk levetid noe annet. I våre kalkyler for å beregne kapitalkostnadene bruker vi 6% rentefot og 10 år levetid. 

På bakgrunn av tallene i de to punktene over, kan vi beregne en annuitet for netto investert beløp, 6% rente og 10 års levetid. Hvis gangtiden samtidig er 2750 timer får vi følgende kapitalkostnad ved de to ytterpunktene for investert beløp: 8 og 13 øre/kWh. 

Skulle gangtiden bare bli 2000 timer, ville ikke anlegget levere mer enn 240 000 kWh i året og kapitalkostnaden vil øke til noe mellom 11 og 18 øre/kWh.

Driftskostnader

Driften av et anlegg omfatter daglig ettersyn og feiing og årlig vedlikehold. Vi forutsetter at det minst er et system for automatisk feiing med trykkluft. Da vil manuell feiing begrense seg til et par ganger i året. For et mindre anlegg som dekker 3-5 da veksthus,  kan vi regne en halv time til ettersyn pr dag. Vi runder dette av til 200 timer i året. Med timekostnad på 250 kroner blir det 50 000 kroner. Fordelt på antall kWh produsert tilsvarer det 4 øre /kWh. 

Vedlikehold

Vedlikehold av et biobrenselanlegg kan omfatte utskifting av slitedeler og mer omfattende årlig vedlikehold. Det vil alltid lønne seg å stoppe anlegget hver sommer for reparasjoner, smøring og annet vedlikehold. Med noen års mellomrom kan det også bli nødvendig å skifte ut noe ildfast stein i brennkammeret og trapperisten kan også trenge vedlikehold. Det er rimelig å forvente en kostnad på linje med drift, det vil si 4 øre /kWh. 

Brenselkostnad

Brenselprisen avhenger sterkt av kvalitet. Hvis du bygger et enkelt anlegg er det ofte behov for høy kvalitet på flisa. Høy kvalitet er ensbetydende med fraksjonering som passer dette anlegget og som ikke fører til driftsstans. Det betyr også så tørr flis at forbrenning og virkningsgrad blir best mulig.

Hvis du kjøper flis og betaler pr tonn og samtidig kjenner fuktigheten, er det enkelt å beregne brennverdien på flis. Videre må du beregne et tap i kjelen og her bruker vi 80% årsvirkningsgrad som beregningsgrunnlag.Kostnad flis: 830 kroner pr tonn.Fuktighet: 33 %Brenselkostnaden levert veksthus blir da 28 øre/kWh.

Samlet varmepris

På bakgrunn av ovenstående kan vi sette beregne samlet varmepris slik:


Øre/kWh
Brensel (skogsflis)28
Drift4
Vedlikehold4
Kapitalkostnad10
Samlet varmepris46

Det er mulig å spare noe i forhold til beløpene over. Når det gjelder flis, kan en gjøre noe mer av jobben selv. Flere kjøper tømmer og leier utstyr for flising. Fyring med returvirke kan redusere fliskostnaden med 15 øre/kWh. Hvis en klarer å bygge rimeligere, samtidig som årsleveransen er høy, har vi sett kapitalkostnad under 10 øre/kWh. De mest økonomiske anleggene vi har vurdert, leverer varme for omkring 35 øre/kWh.

Beregning av varmepris, inntjeningstid og mulig støtte fra Enova

For å vurdere hva som er mest lønnsom alternative energikilde har NGFs energikonsulent laget et verktøy for rask og innledende kalkyle:

IFrame

For de som allerede har en nedskrevet oljefyr eller en elektrokjele går det an å se bort fra kapitalkostnaden for disse. Hvis du gjør det, sier du egentlig at disse gamle kjelene vil vare ut den levetiden som du eventuelt velger å bruke for det nye anlegget. I eksemplet under er det brukt 10 år levetid). Tabellen under viser et eksempel på beregnet varmepris for et varmepumpeanlegg.

Nettleie

Nettleie kan også beregnes i et eget regneark. Se under programmer for beregning.

Konklusjoner på investeringskostnader

Med det vi har erfart av investeringskostnader og driftstid pr år, er det mulig med dagens støtteordninger å komme ned i en kapitalkostnad for

  • biobrenselanlegg: 10-14 øre
  • luft til vann varmepumper: 11-18 øre/kWh
  • væske/vann-varmepumper: 26-28 øre/kWh

Varmepris fra skogsflis : 47 øre/kWhVarmepris fra luft-vann-varmepumpe: 38 øre/kWhVarmepris fra væske-vann-varmepumpe : 50 øre/kWh(beregningene er basert på priser pr 05.12.2012)

Manuelle beregninger

Varmeprisen fra et oljeanlegg kan beregnes slik:Oljepris: 6,96 kr/liter  ; Energiinnhold 10 kWh / liter ; Virkningsgrad 80% Varmepris = 6,96/10/0,80 kr/kWh = 0,87 kr / kWh
Varmeprisen fra et gassanlegg kan beregnes slik:Gasspris: 6,75 kr/kg  ; Energiinnhold 12,8 kWh / kg ; Virkningsgrad 90% ;investering 1100 kr/kWVarmepris = 6,75/12,8/0,90 + beregnet kapitalkostnad 5 øre= 0,59 + 0,05 = 0,64 kr/kWh
Varmeprisen fra en elkjele kan beregnes slik:Kraftpris: 0,38 kr/kWh; Nettleie inkl avgifter 0,15 kr/kWh; Virkningsgrad 98% Varmepris = (0,38 +0,15 )/0,98 = 0,54 kr / kWh

Beregningsverktøy

Sjekk ukens priser her! 

Artikkelen er opprettet med støtte fra SLF