TOP

Biovarme

Bioenergi regnes som CO2 nøytral. I vår sammenheng vil bioenergi for de fleste bety brenning av pellets eller flis i ulike former. Mange advarer mot returflis på grunn av innhold av metall og lange stikker som kan gi/gir problemer med innmating. Dermed vil skogsflis for de fleste være beste alternativ. Vi har tro på at biogass vil bli et godt alternativ når tilstrekkelig produksjon er på plass.

1 liter olje kan erstattes med 12 liter skogsflis.

All flis inneholder like mye energi pr kg/tørrstoff men brennverdien pr. m3 er avhengig av tettheten og fuktighetsinnhold.

I et gjennomsnitlig veksthus trengs 380 000 kWh til varme ved helårsdrift. Dette kan dekkes av ca 500 m3 flis.

Prisen på prima skogsflis levert gartneriet ligger nå på omkring 25 øre/kWh. Ren returflis kan også brennes. Prisen på denne er  betydelig lavere (10-12 øre), men krever et mer robust system for innmating og askehandtering. 

Det er forskjellen mellom flispris og billigste alternativ som skal betale investeringen. For å finne lønnsomheten bør hvert enkelt prosjekt gås nøye gjennom.