TOP
Uncategorized

Effektbaserte tariffer legger til rette for bedre utnyttelse av strømnettet – nå skal smart strømbruk belønnes

Ny forskrift om nettleie trer i kraft 1/1- 2022

Regjeringen ønsker å legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet og en mer rettferdig fordeling av nettkostnadene mellom kundene. Olje- og energidepartementet har derfor vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som innebærer innføring av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Dette vil bidra til å belønne smart strømbruk og redusere behovet for nettutbygging.

Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk. De siste årene har effektbruken (samtidig bruk av strøm) økt. Effektbruken ventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Effektbaserte tariffer kan bidra til å jevne ut strømforbruket slik at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre, og nettinvesteringene ikke blir større enn nødvendig.

— Denne forskriftsendringen kan gjøre kundene mer oppmerksomme på hvordan samtidig bruk av strøm påvirker kostnadene i strømnettet. Dersom nettselskapene kommuniserer dette til kundene på en god måte kan vi oppnå endret atferd som igjen kan redusere behovet for nettutbygging fremover. Slik sparer vi både kostnader og miljøet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2022. Endringen innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh får et differensiert fastleddet i nettleien etter effekt, slik at kunder med et stort effektbehov vil få et høyere fastledd enn kunswe med lavt effektbehov. Hvordan fastleddet skal differensieres er opp til nettselskapene, og kan for eksempel baseres på kundens høyeste målte forbrukstopp i forrige periode eller kundens sikringsstørrelse. Kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan fortsatt ha et eget effektledd i nettleien som i dag. Det variable energileddet i nettleien kan for alle kunder i distribusjonsnettet ha et påslag når nettet er høyt belastet.

— Endringen skal gi insentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømbruk belønnes, sier Tina Bru.

De fleste kunder vil ikke få store endringer i nettleien. Kunder som bruker mye effekt til oppvarming og effektkrevende apparater, som varmtvannstanker og elbillader, vil kunne få noe høyere nettleie enn i dag dersom de ikke tilpasser forbruket sitt. De som bruker lite effekt vil kunne få noe lavere nettleie. De som bruker mye effekt får da et insentiv til å redusere effektbruken, eller flytte forbruket til tider da nettet er mindre belastet. Nettselskapenes inntekter vil ikke øke som følge av denne endringen, men på sikt vil endringen bidra til færre nettinvesteringer og dermed å holde nettleien nede.

Et forslag til forskriftsendringer var på høring fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med frist 25. mai 2020. RME gjorde flere endringer i sitt opprinnelige forslag for å imøtekomme høringsinnspillene. En endelig anbefaling til forskriftsendringer ble oversendt Olje- og energidepartementet 1. september 2020. 

Se forskriftsendringen her.

Saken er originalt å finne her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nettariffer/id2860406/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210611r:

«

»