TOP
Uncategorized

El-sertifikater


Lenke til saken:

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-039.html

Elsertifikatordningen innføres for å stimulere til produksjon av fornybar strøm.

Resultatet skal være et økonomisk bidrag til de som produserer strøm ved hjelp av fornybare ressurser. Loven lister opp flere mulige kilder som vind, hav, biobrensel, biogass og ny småkraft.  I Norge er eneste unntaket torv.  Ellers skal ordningen være teknologinøytral.

Det utstedes 1 sertifikat pr 1 MWh produsert strøm og et sertifikat har en verdi på 250 kroner. Det vil si at ”støtten” utgjør 25 øre pr kWh.

Et godkjent anlegg som får sertifikater beholder denne godkjenningen i 15 år.

Alle som kjøper strøm som er belagt med el-avgift må betale sin andel av disse sertifikatene. En antyder 2,5 øre pr kWh som kostnad for forbruker.

Forskriften om særavgifter §3-12-12 sier klart at næringer som har fullt fritak for el-avgift (bl.a. veksthus) ikke skal betale dette tillegget. NGF har utarbeidet en egenerkæring som kan brukes som dokumentasjon overfor nettselskapet. 

Som eventuell produsent av fornybar strøm, vil en gartner kunne få tildelt sertifikater for den strømmen som leveres inn på nettet. Eget forbruk av denne strøm vil ikke være berettiget.

Så lenge egen strøm transporteres i egen privat kabel skal en heller ikke betale el-avgift eller nettleie.

Det er ikke mulig både å få elsertifikater og støtte fra Enova til samme anlegg.

Enova har bekreftet at det kan gis ordinær støtte til den delen av anlegget som produserer energi (strøm og varme) til eget forbruk. 

http://www.statnett.no/elsertifikater

http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/KALENDER/Foredrag%202011/El%20sertifikat/Toril%20Svaan.pdf

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/fornybar-energi/hva-er-gronne-sertifikater.html?id=517462

«

»

what do you think?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *