FEATURED


Lenke til saken:

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-039.html

Elsertifikatordningen innføres for å stimulere til produksjon av fornybar strøm.

Resultatet skal være et økonomisk bidrag til de som produserer strøm ved hjelp av fornybare ressurser. Loven lister opp flere mulige kilder som vind, hav, biobrensel, biogass og ny småkraft.  I Norge er eneste unntaket torv.  Ellers skal ordningen være teknologinøytral.

Det utstedes 1 sertifikat pr 1 MWh produsert strøm og et sertifikat har en verdi på 250 kroner. Det vil si at ”støtten” utgjør 25 øre pr kWh.

Et godkjent anlegg som får sertifikater beholder denne godkjenningen i 15 år.

Alle som kjøper strøm som er belagt med el-avgift må betale sin andel av disse sertifikatene. En antyder 2,5 øre pr kWh som kostnad for forbruker.

Forskriften om særavgifter §3-12-12 sier klart at næringer som har fullt fritak for el-avgift (bl.a. veksthus) ikke skal betale dette tillegget. NGF har utarbeidet en egenerkæring som kan brukes som dokumentasjon overfor nettselskapet. 

Som eventuell produsent av fornybar strøm, vil en gartner kunne få tildelt sertifikater for den strømmen som leveres inn på nettet. Eget forbruk av denne strøm vil ikke være berettiget.

Så lenge egen strøm transporteres i egen privat kabel skal en heller ikke betale el-avgift eller nettleie.

Det er ikke mulig både å få elsertifikater og støtte fra Enova til samme anlegg.

Enova har bekreftet at det kan gis ordinær støtte til den delen av anlegget som produserer energi (strøm og varme) til eget forbruk. 

http://www.statnett.no/elsertifikater

http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/KALENDER/Foredrag%202011/El%20sertifikat/Toril%20Svaan.pdf

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/fornybar-energi/hva-er-gronne-sertifikater.html?id=517462

FEATURED

Utvalget ble nedsatt i jordbruksavtalen 2019 av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Anita Krohn Traaseth har ledet utvalget der en land rekke organisasjoner i grøntsektoren har deltatt, deriblant vår egen generalsekretær Katrine Røed Meberg.

– Dette har vært en viktig arbeid å bidra i, og rapporten er tuftet på et godt og viktig samarbeid i grøntnæringen. Resultatet er en rapport med seks langsiktige og strategiske anbefalinger i et 15 års perspektiv som skal resultere i vekst i grøntsektoren og økt etterspørsel etter norske varer. I siste fase av arbeidet rammet koronakrisen oss, og det betyr at fokuset i grøntnæringen er å finne svar og løsninger på de utfordringene vi står i nå. Det er en svært krevende situasjon og akkurat nå handler det meste om kortsiktige og raske tiltak. Nå gjør vi alle det vi kan for å finne løsninger for grøntnæringen, men når tiden er inne skal vi løfte blikket å ta tak i de spennende og offensive tiltakene og mulighetene som ligger i rapportens anbefalinger, sier Katrine Røed Meberg.

Rapporten i sin helhet og omtale av den kan leses på Landbruksdirektoratets nettsider